ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគម CVEA

Promotion 02

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

topmainmenuសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិកសមាជិកាចូលរួមក្នុងដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគម និងទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ V.kirirom នាថ្ងៃទី ៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ 2016។ សូមអរគុណ!

1

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Apartment For Rent
Boeng Keng Kang I,Chamkarmon
USD 900.00/Month
Land For Sale
Prek Leap,Russey Keo
USD 330,000.00
Flat House For Rent
Russei Keo,Russey Keo
USD 900.00/Month
Land For Sale
Svay Pak,Russey Keo
USD 290.00/SQM
Flat House For Sale
Phsar Thmey III,Daun Penh
USD 550,000.00

CVEA MEMBERS