ទំព័រដើម

Languages

hostgator coupon code 50 off
  • 1a
  • 1b
  • 2a
  • 3a
  • 4a
  • ava 1
  • ava 2
  • ava 4
  • THE SEAGATE SUITE

  • THE SEAGATE SUITE

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

 

Property View Vol 4.0 2017

property view4 001

Do you like reading CVEA's Magazine 2017?

Download Magazine Vol 4.0 2017.pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  149MB

:  PDF

:  90 Pages

:  C.V.E.A

 
 

Property View Vol 3.0 2016

magazine vol3

Do you like reading CVEA's Magazine 2016?

Download Magazine Vol 3.0 2016.pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  7.54MB

:  PDF

:  45 Pages

:  C.V.E.A

 
 

Property View Vol 2.0 2016

magazine vol2

Do you like reading CVEA's Magazine 2016?

Download Magazine Vol 2.0 2016.pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  149MB

:  PDF

:  45 Pages

:  C.V.E.A

 
 

Property View Vol 1.0 2015

magazine

Do you like reading CVEA's Magazine 2015?

Download Magazine Vol 2.0 2015.pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  8.5MB

:  PDF

:  45 Pages

:  C.V.E.A

 
 

Directory Vol 4.0  2016

directory 4

Do you like reading CVEA's Directory 2017?

Download Directory Vol 3.0 2016 .pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  51,116KB

:  PDF

:  94 Pages

:  C.V.E.A

 
 

Directory Vol 3.0  2016

directory2016

Do you like reading CVEA's Directory 2016?

Download Directory Vol 3.0 2016 .pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  51,116KB

:  PDF

:  4 Pages

:  C.V.E.A

 
 

Directory Vol 2.0  2015

img dectory

Do you like reading CVEA's Directory 2015?

Download Directory Vol 2.0 2015.pdf


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  39,260kB

:  PDF

:  70 Pages

:  C.V.E.A

 

Latest News

ដោយដែន ចែងចាំង ​ភ្នំពេញ: តម្រូវការការងារក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងខ្ពស់ស្របពេលការរីកចម្រើនលើវិស័យសំណង់...
ដោយ គង់ សូរិយា ​ភ្នំពេញ: ខេត្តភូមិភាគឥសាន្តប្រទេស...
ដោយវុត្ថា យោងតាមការទិន្ន័យផ្លូវការរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិន បានបង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារិ៍នេះ ថា...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Land For Sale
Ou Saray,Tram Kak
USD 18.00/SQM
Land For Sale
Chorm Chao,Porsenchey
USD 470,000.00
Condominuim For Sale
Tonle Bassak,Chamkarmon
USD 158,000.00
Condominuim For Sale
Tonle Bassak,Chamkarmon
USD 185,000.00
Flat House For Sale
Trapang Krasang,Porsenchey
USD 60,000.00

CVEA MEMBERS