ទំព័រដើម

Languages

hostgator coupon code 50 off
  • 1a
  • 1b
  • 2a
  • 3a
  • 4a
  • ava 1
  • ava 2
  • ava 4
  • THE SEAGATE SUITE

  • THE SEAGATE SUITE

Promotion 02

 Axis Residences

KHMER CAPITAL MICROFINANCE INSTITUTION PLC

vtrust

SurinPhumi – Eco-Green Community

Law / Anouncement

 Law Anouncement  

Want to Become C.V.E.A's Member?

Download Membership Applications.pdf

ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់​​ វិញ្ញាបនប័ត្រវិជ្ជាជីវៈ​ និង​ អជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកសេវាកម្មវាយតម្លៃ​

និង​ សេវាកម្មអចលនវត្ថុ។


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  241KB

ZIP

:  10 Pages

:  C.V.E.A

 

 

 

LAND LAW

 Land Law  

Want to Become C.V.E.A's Member?

Download Membership Applications.pdf

You must be to understand land law, understand right and property investment.

 


File Size

File Type

Amount

Uploader

:  3.36KB

:  PDF

:  86 Pages

:  C.V.E.A

 

 

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Apartment For Rent
Boeng Keng Kang I,Chamkarmon
USD 900.00/Month
Land For Sale
Prek Leap,Russey Keo
USD 330,000.00
Flat House For Rent
Russei Keo,Russey Keo
USD 900.00/Month
Land For Sale
Svay Pak,Russey Keo
USD 290.00/SQM
Flat House For Sale
Phsar Thmey III,Daun Penh
USD 550,000.00

CVEA MEMBERS