សមាជិកសមាជិការបស់សមាគម ដែលជាភ្នាក់ងារលក់បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Products knowledge Training របស់គម្រោងខុនដូរចំនួន៣គឺ TK Royal One, AXIS Residences និង CA & SA

Languages

banner activities

CIPS Poster

vtrust

Thu, 24 July 2015

1

សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានសម្របសម្រួល និងសហការជាមួយម្ចាស់ គម្រោងខុនដូរចំនួន៣ដែលបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ស្តីអំពការលក់គម្រោងជាមួយសមាគមគឺ TK Royal One , AXIS Residences  និង CA & SA រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនសមាជិកសមាជិកា ដែលជាភ្នាក់ងារលក់ស្តីអំពី Products knowledge Training នាថ្ងៃទី០៦ ទី០៨ និងទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ១១៩រូប ក្នុងនោះមាន៖

  1. នៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គម្រោង TK Royal One មានភ្នាកងារលក់បានចូលរួម ចំនួន៣៩រូបមកពី១៥ ក្រុមហ៊ុននៅ Showroom របស់ TK Royal One ។
  2. នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គម្រោង AXIS Residences មានភ្នាកងារលក់បានចូលរួម ចំនួន៤២រូបមកពី១៩ ក្រុមហ៊ុននៅ Showroom របស់ AXIS Residences និង
  3. នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គម្រោង CA&SA មានភ្នាកងារលក់បានចូលរួម ចំនួន៣៨រូប មកពី១៩ ក្រុមហ៊ុន នៅ FURI Real Estate ។

ការរៀបចំវគ្កបណ្តុះបណ្តាលនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតស្តីពីវិធីសាស្រ្តលក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ និងស៊ីជម្រៅនៃគម្រោងនីមួយៗ និងដើម្បីអោយភ្នាក់ងារលក់អាចលក់គម្រោងទាំងអស់នេះបាន។  ជាលទ្ធផល តាមរយៈការអង្កេត និង ការវិភាគទៅលើកម្រងសំនួរស្រាវជ្រាវ ដែលបានរៀបចំដោយសមាគមគឺបានបង្ហាញអោយឃើញថាសមាជិកសមាជិកា ដែលជាភ្នាក់ងារលក់ភាគច្រើនមានការយល់ដឹងច្រើន នឹងបានកាន់តែយល់ច្បាស់ពីគម្រោងនីមួយៗ នឹងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការលក់គម្រោងទាំងបីឲ្យបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកផងដែរ។

 


2
3
4
5
6

 

Latest News

សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា (CVEA)...
ជប៉ុន៖ សមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា...

LATEST EXCLUSIVE LISTING

Villa For Sale
Niroth,Meanchey
USD 1,100,000.00
Flat House For Sale
Prek Pra,Meanchey
USD 68,000.00
Flat House For Sale
Dangkao,Dangkao
USD 73,000.00
Flat House For Sale
Boeng Keng Kang III,Chamkarmon
USD 295,000.00
Apartment For Sale
Chrang Chamres 1,Russey Keo
USD 168,000.00

CVEA MEMBERS